LEI-kod vad är det?

En LEI-kod, eller ett LEI-nummer, är en 20 tecken lång kod som används globalt för att identifiera företag som handlar med värdepapper. LEI (förkortning för Legal Entity Identifier) är en internationell standard (ISO 17442) med ett system för identifiering av juridiska personer, såsom företag och organisationer, som är inblandade i finansiella transaktioner. Sedan den 3 januari 2018 är det inom EU lagstadgat att företag som handlar med värdepapper måste ha en LEI-kod.

Vanliga frågor om LEI-kod

När du ansöker om en LEI-kod tilldelas du en unik identifieringskod som sedan används för att identifiera dig som juridisk enhet i finansiella transaktioner. LEI-koden måste uppdateras årligen för att se till att din information är korrekt och aktuell.

Genom vår tjänst

 1. Ange företagsnamn i sökfältet på denna sida för att påbörja en sökning.
 2. Klicka på det företag du önskar hantera LEI-kod för i listan som dyker upp under sökfältet.
 3. Ange kontaktuppgifter, firmatecknare och betaluppgifter och klicka på "Beställ"
 4. När betalningen är registrerad och eventuellt kontrakt är signerat registreras er LEI-kod.
 5. Så snart LEI-koden är registrerad skickas den till e-postadressen ni angav vid beställning.
 6. LEI-koden blir synlig i det globala registret dagen efter registreringen är gjord.

LEI-kod behövs för juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner och som vill handla på finansmarknaderna, t.ex. köpa aktier, obligationer eller andra värdepapper. Det finns också många förordningar som kräver att man skaffar en LEI-kod. Sedan LEI-systemet skapades har många nya bestämmelser över hela världen införts. En situation som innebär att många enheter inom en rad olika branscher nu måste ansöka om en LEI-kod.

Från och med den 3 januari 2018 måste alla juridiska personer som vill handla på de europeiska finansmarknaderna med alla typer av värdepapper eller derivat (t.ex. aktier, obligationer, ETF:er, valutaterminer, swappar, ränteswappar etc.) registrera sig för en identifiering av juridisk person.

För närvarande härrör de flesta kraven på identifiering av juridiska personer från direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och förordningen om europeisk marknadsinfrastruktur (EMIR). Huvudsyftet med dessa rättsakter är att säkerställa större öppenhet och stabilitet på den globala finansmarknaden.

LEI-koder krävs i första hand av alla juridiska personer som är involverade i finansiella transaktioner eller som verkar inom dagens finansiella system, särskilt i USA, Storbritannien eller EU. Det finns för närvarande ett antal mandat som säger att "no LEI, no trade"(ingen LEI, ingen handel). Detta innebär att om du inte har ett LEI-nummer när det krävs kommer dina affärer att blockeras.

Med vår tjänst är prismodellen:

1 år: 949 kr

3 år: 1999 kr

5 år: 3190 kr

En LEI-kod är giltig i ett år efter utfärdandet. Efter det behöver den förnyas för att fortsätta vara giltig. Det är viktigt att notera att det finns en förlängningsperiod på 6 månader efter utgången av giltighetstiden, under vilken en förnyelse kan ske utan att behöva ansöka om en ny LEI-kod. Om en förnyelse inte sker inom förlängningsperioden kommer LEI-koden att anses ogiltig och en ny ansökan måste göras.

En LEI-kod behövs oftast för att identifiera juridiska personer som är inblandade i finansiella transaktioner. Detta krävs av olika regelverk och bestämmelser, till exempel MiFID II och EMIR inom EU och Dodd-Frank Act i USA.

Följande är exempel på situationer där en LEI-kod kan krävas:

 • Handel med finansiella instrument på en börs
 • Avtal om derivat, till exempel optioner, terminskontrakt och swapavtal
 • Rapportering av finansiella transaktioner till myndigheter
 • Värdepappersemissioner
 • Kredit- och finansieringsavtal med finansiella institutioner

Det är alltid bäst att kontrollera med din finansiella institution eller regelverk för att avgöra om en LEI-kod krävs i en viss situation.

Alla juridiska personer som är inblandade i finansiella transaktioner behöver en LEI-kod, inklusive företag, fondförvaltare, investmentbolag och andra finansiella institutioner. Det inkluderar bland annat:

 • Bolag med noterade värdepapper på en börs
 • Fondförvaltare och investeringsbolag
 • Företag som agerar som motpart i finansiella transaktioner, till exempel swapavtal, terminskontrakt och optioner
 • Företag som emitterar obligationer eller andra värdepapper
 • Företag som tar emot eller ger ut lån

Det är alltid bäst att kontrollera med din finansiella institution eller regelverk för att avgöra om en LEI-kod krävs för din specifika organisation eller företag.

En LEI-kod används för att identifiera juridiska personer som är inblandade i finansiella transaktioner. Detta görs för att förbättra transparensen och öka insynen i marknaden samt för att minska risken för bedrägerier och ekonomiska brott.

Exempel på situationer när en LEI-kod kan användas inkluderar:
 • Handel med finansiella instrument på en börs
 • Avtal om derivat, till exempel optioner, terminskontrakt och swapavtal
 • Rapportering av finansiella transaktioner till myndigheter
 • Värdepappersemissioner
 • Kredit- och finansieringsavtal med finansiella institutioner

Det är alltid bäst att kontrollera med din finansiella institution eller regelverk för att avgöra när en LEI-kod behöver användas i en viss situation.

En LEI-kod innehåller information om den juridiska personen eller enheten som den utfärdas till. Informationen inkluderar följande:

 • Namn på den juridiska personen eller enheten
 • Adressen till den juridiska personen eller enheten
 • Ett unikt identifieringsnummer som är knutet till den juridiska personen eller enheten
 • Det land där den juridiska personen eller enheten är registrerad
 • Datum för utfärdandet av LEI-koden och dess giltighetstid

Denna information är tillgänglig för allmänheten och är till hjälp för att öka transparensen i finansiella transaktioner samt för att underlätta för myndigheter och andra intressenter att övervaka och reglera marknaden.

När man ansöker om en LEI-kod får man ett LEI-certifikat som bekräftar att man har en giltig LEI-kod.

LEI-certifikatet innehåller information om den juridiska personen eller enheten som LEI-koden är utfärdad till, inklusive företagsnamn, registreringsadress och datum för utfärdande och giltighet. Certifikatet kan användas för att bevisa att en organisation har en giltig LEI-kod vid finansiella transaktioner och andra situationer där LEI-koden krävs.

Det är viktigt att notera att ett LEI-certifikat inte är detsamma som en LEI-kod. En LEI-kod är en unik identifierare för en juridisk person eller enhet, medan ett LEI-certifikat bara är ett dokument som bekräftar att organisationen har en giltig LEI-kod.

En LEI-tagg är en del av en Legal Entity Identifier (LEI) och består av de fyra sista siffrorna i en LEI-kod. LEI-taggen används för att enkelt identifiera en specifik juridisk person eller enhet som har en LEI-kod, eftersom varje LEI-kod har en unik tagg.

LEI-taggen används ofta i finansiella transaktioner och rapporteringskrav för att identifiera den specifika juridiska personen eller enheten som är involverad. Det kan också användas som en snabbreferens för att identifiera en organisation i en databas eller register över LEI-koder.

Det är viktigt att notera att medan LEI-taggen kan hjälpa till att identifiera en organisation, innehåller den inte all information om organisationen som är kopplad till dess LEI-kod. För att få fullständig information om en organisations LEI-kod måste man kontakta LEI-registratorn där LEI-koden är registrerad.

En LEI-överföring och en LEI-förnyelse är två olika processer när det gäller att hantera en Legal Entity Identifier (LEI).

En LEI-överföring innebär att en befintlig LEI-kod överförs från en LEI-registrator till en annan. Detta kan ske om organisationen byter LEI-registrator eller om den befintliga registratorn upphör att tillhandahålla LEI-tjänster. En LEI-överföring kräver vanligtvis att organisationen kontaktar både den befintliga och den nya LEI-registratorn för att genomföra processen.

En LEI-förnyelse är en process där organisationen förnyar sin befintliga LEI-kod för att se till att den fortsätter att vara giltig. LEI-koder måste förnyas årligen för att säkerställa att den information som är kopplad till koden är aktuell och korrekt. Om en LEI-kod inte förnyas kan den anses ogiltig och organisationen kan få problem med att utföra finansiella transaktioner eller uppfylla rapporteringskrav.

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan en LEI-överföring och en LEI-förnyelse att en LEI-överföring innebär att en befintlig LEI-kod flyttas från en registrator till en annan, medan en LEI-förnyelse är en process där organisationen förnyar sin befintliga LEI-kod för att se till att den fortsätter att vara giltig.

Om din LEI-kod har gått ut kan du förnya den istället för att ansöka om en ny. LEI-koder måste förnyas årligen för att se till att den information som är kopplad till koden är aktuell och korrekt.

För att förnya din LEI-kod måste du kontakta den LEI-registrator där din LEI-kod är registrerad. Registratorn kan hjälpa dig att förnya din LEI-kod och uppdatera den information som är kopplad till koden. Du kan också behöva betala en avgift för att förnya din LEI-kod, beroende på registratorn och dina specifika behov.

Det är viktigt att notera att om din LEI-kod har löpt ut och du inte har förnyat den kan du behöva ansöka om en ny LEI-kod om du vill fortsätta använda den. Detta beror på reglerna och riktlinjerna för LEI-registrering i din jurisdiktion.

The Financial Stability Board (FSB) är en internationell organisation som grundades 2009 av G20-länderna för att främja finansiell stabilitet. Dess huvudsakliga uppgift är att samordna utvecklingen och genomförandet av reglerings- och tillsynspolitik för den globala finansiella sektorn.

FSB identifierar och bedömer potentiella risker för finansiell stabilitet, utvecklar och främjar genomförandet av effektiva finansiella sektorpolicyer, samt övervakar och bedömer implementeringen av dessa policyer. Organisationen samarbetar nära med andra internationella organisationer, såsom International Monetary Fund (IMF), Bank for International Settlements (BIS) och World Bank, samt nationella myndigheter för att främja global finansiell stabilitet. FSB:s verksamhet övervakas av dess medlemmar, som inkluderar centralbanker, tillsynsmyndigheter och finansministerier från hela världen. Organisationens arbete stöds av ett antal ständiga kommittéer och arbetsgrupper som fokuserar på specifika områden, såsom makrotillsynspolitik, finansiell innovation och cybersäkerhet.

En av FSB:s huvudinitiativ är utvecklingen och genomförandet av Legal Entity Identifier (LEI) -systemet, som ger en unik identifieringskod för juridiska enheter som är engagerade i finansiella transaktioner. FSB övervakar också implementeringen av andra internationella finansiella standarder, såsom Basel III-regelverket för banker. Sammanfattningsvis spelar FSB en viktig roll för att främja finansiell stabilitet och minska risken för finansiella kriser genom att främja samarbete och samordning mellan finansiella tillsynsmyndigheter och myndigheter runt om i världen.

Behöver du en LEI-kod?

Fyll i formuläret nedan för att påbörja din beställning

Steg 1 / 2