Vanliga frågor och svar om LEI-koder

LEI står för Legal Entity Identifier, vilket på svenska kan översättas som "juridiskt enhetsidentifikationsnummer" eller "juridiskt identifikationsnummer för enheter". LEI är en global standardiserad identifieringskod som används för att entydigt identifiera juridiska enheter som är inblandade i finansiella transaktioner.

En juridisk enhet kan vara ett företag, en fond, en myndighet eller någon annan organisation som är juridiskt etablerad i en viss jurisdiktion. Genom att tilldela varje enhet ett unikt LEI-nummer blir det möjligt att skapa ökad transparens och spårbarhet i finansiella transaktioner, vilket hjälper till att förbättra riskhanteringen och främja finansiell stabilitet.

LEI-numret består av en unik kombination av siffror och bokstäver och följer en specifik standard (ISO 17442). Det tilldelas av LEI-utfärdande organisationer, som t.ex HejLei, som ansvarar för att verifiera och registrera information om de juridiska enheterna.

LEI-numret används främst inom finanssektorn för att identifiera parterna i olika finansiella transaktioner och för att rapportera information till myndigheter och regleringsorgan. Det bidrar till att förbättra transparensen och effektiviteten i finansmarknaderna samt stödja reglerings- och övervakningsfunktioner.

Sammanfattningsvis kan man säga att LEI är ett globalt identifikationsnummer för juridiska enheter, som används för att skapa transparens och spårbarhet inom finansiella transaktioner.

Kravet på att företag ska ha en LEI-kod för att handla med värdepapper infördes som en del av regleringar för att öka transparensen och säkerheten på finansmarknaderna. Här är några huvudskäl till varför en LEI-kod krävs:

 1. Enhetsidentifiering: En LEI-kod ger en entydig identifiering av varje juridisk enhet som är inblandad i finansiella transaktioner. Genom att tilldela en unik kod till varje företag underlättas identifieringen av parterna i handeln med värdepapper. Detta hjälper till att förhindra förväxlingar, förbättra spårbarheten och minska risken för felaktiga transaktioner.
 2. Riskhantering: Genom att ha en standardiserad identifieringskod för företag underlättar LEI-systemet riskhantering och övervakning av finansiella marknader. Genom att använda LEI-koder kan regleringsorgan och myndigheter enkelt följa och analysera aktiviteter hos olika företag och identifiera eventuella risker eller oegentligheter.
 3. Rapportering och reglering: LEI-koder underlättar också rapporteringen av finansiell information till myndigheter och regleringsorgan. Genom att ha en enhetlig identifiering av företag kan korrekt och enhetlig rapportering underlättas, vilket bidrar till att skapa en mer transparent och effektiv regleringsmiljö.
 4. Internationell standardisering: LEI-koder är utformade som en global standard för identifiering av juridiska enheter. Genom att ha en gemensam identifieringskod underlättas handel och rapportering över olika jurisdiktioner och marknader. Detta främjar öppenhet, samarbete och harmonisering mellan olika länders finansmarknader.

Genom att införa kravet på LEI-kod för handel med värdepapper strävar man efter att öka transparensen, minska riskerna och stärka regleringarna på finansmarknaderna, vilket i slutändan gynnar investerare och marknadsaktörer

LEI behövs främst för juridiska enheter som är inblandade i finansiella transaktioner. Här är några vanliga exempel på vilka typer av företag och organisationer som kan behöva en LEI:

 1. Företag: Alla typer av företag, oavsett storlek eller bransch, kan behöva en LEI om de är inblandade i handel med värdepapper eller andra finansiella instrument. Det inkluderar publika företag, privata företag, aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor, och så vidare.
 2. Finansiella institutioner: Banker, försäkringsbolag, investeringsbolag, fondförvaltare och andra finansiella institutioner som är involverade i investeringsverksamhet och handel med värdepapper behöver vanligtvis en LEI.
 3. Fondförvaltare: Förvaltare av fonder och investeringsbolag, inklusive hedgefonder, private equity-fonder och andra fondtyper, behöver ha en LEI.
 4. Juridiska enheter för värdepapper: Juridiska enheter som emitterar, handlar eller förvaltar värdepapper, såsom aktier, obligationer, derivat och strukturerade produkter, behöver en LEI.
 5. Myndigheter och offentliga organisationer: Vissa myndigheter och offentliga organisationer kan också behöva en LEI om de är inblandade i finansiella transaktioner eller har skyldighet att rapportera finansiell information.

Det är viktigt att notera att kraven för LEI kan variera mellan olika jurisdiktioner och regleringar. Vissa länder och regleringsorgan kan ha specifika krav för vilka typer av företag och organisationer som måste ha en LEI. Det rekommenderas att konsultera lokala regler och föreskrifter för att avgöra exakt vilka krav som gäller för att få en LEI i en specifik jurisdiktion.

Det finns vissa undantag när det gäller behovet av en Legal Entity Identifier (LEI). Här är några exempel på situationer där en LEI vanligtvis inte krävs:

 1. Privatpersoner: Vanliga privatpersoner som inte är juridiska enheter behöver normalt sett inte en LEI. LEI är främst avsett för att identifiera juridiska enheter som företag, organisationer och institutioner.
 2. Privata och icke-reglerade företag: Små privata företag som inte är involverade i handel med värdepapper eller andra finansiella instrument kan vara undantagna från att behöva en LEI. Kravet på LEI kan vara mer relevant för företag som är reglerade och deltar i finansiella marknader.
 3. Vissa typer av företag och organisationer: Vissa specifika typer av juridiska enheter kan vara undantagna från LEI-kravet beroende på lokala regler och regleringsorgan. Det kan inkludera vissa ideella organisationer, välgörenhetsorganisationer, statliga myndigheter och offentliga institutioner.

Det är viktigt att notera att kraven för LEI kan variera mellan olika jurisdiktioner och regleringsorgan. Därför är det alltid bäst att konsultera lokala regler och föreskrifter för att avgöra exakt vilka undantag som gäller för att behöva en LEI i en specifik jurisdiktion.

Konsekvenserna av att inte ha en Legal Entity Identifier (LEI) kan variera beroende på regleringar och krav som gäller i den specifika jurisdiktionen och de finansiella marknaderna där ditt företag är verksamt. Här är några möjliga konsekvenser:

 1. Handelsrestriktioner: Vissa regleringsorgan och finansiella institutioner kan kräva att företag som handlar med värdepapper och andra finansiella instrument har en LEI. Om ditt företag inte har en LEI kan det begränsa möjligheterna att delta i vissa typer av transaktioner eller handelsaktiviteter på marknaden.
 2. Svårigheter med rapportering: Om ditt företag är skyldigt att rapportera finansiell information till myndigheter eller regleringsorgan kan bristen på en LEI göra det svårt att uppfylla rapporteringskraven. Det kan leda till förseningar eller felaktig rapportering, vilket kan resultera i påföljder eller rättsliga konsekvenser.
 3. Riskhantering och övervakning: LEI används för att underlätta riskhantering och övervakning av finansiella marknader. Om ditt företag inte har en LEI kan det vara svårare för regleringsorgan och myndigheter att övervaka och bedöma din organisations riskprofil. Det kan resultera i ökad misstro, begränsade möjligheter eller ytterligare påföljder.
 4. Transparens och förtroende: Att ha en LEI kan bidra till att skapa transparens och förtroende på finansmarknaden. Företag med en LEI signalerar att de följer regler och föreskrifter och är beredda att delta i en korrekt och reglerad handel. Utan en LEI kan det finnas en brist på transparens och förtroende från marknadsaktörer och investerare.

Det är viktigt att kontrollera de specifika krav och regler som gäller för ditt företag och dess verksamhet för att avgöra konsekvenserna av att inte ha en LEI. Det rekommenderas att konsultera lokala regleringsorgan, myndigheter eller juridisk rådgivning för att få exakt information om vilka konsekvenser som kan uppstå i din specifika situation.

För att få en Legal Entity Identifier (LEI) för ditt företag måste du följa vissa steg. Här är en allmän process för att ansöka om och få en LEI:

 1. Välj en LEI-utfärdande organisation. HejLei.se är ett exempel på en aktör.
 2. Ansök om en LEI: Gå till hejlei.se och ansök om en LEI för ditt företag. Du kommer att bli ombedd att lämna in information om ditt företag, såsom dess juridiska namn, organisationsnummer och annan relevant information.
 3. Verifiera och bekräfta information: LEI-utfärdande organisationen kommer att verifiera den lämnade informationen och be om eventuella ytterligare dokument eller bevis som kan krävas för att bekräfta företagets identitet och juridiska struktur.
 4. Betala avgiften: Det finns en avgift för att få en LEI. Hos HejLei går det bra att betala med antingen kort eller faktura.
 5. Mottagande av LEI-nummer: När din ansökan har behandlats och verifierats kommer HejLei att tilldela ett unikt LEI-nummer till ditt företag. Du kommer att få en bekräftelse som visar ditt företags LEI-nummer.

Efter att du har fått din LEI är det viktigt att uppdatera och underhålla den korrekta och aktuella informationen hos LEI-utfärdande organisationen. Det är krav på årlig förnyelse eller uppdatering av informationen för att se till att LEI-informationen för ditt företag är fortsatt giltig och användbar.

Kom ihåg att LEI-kraven och processen kan variera något mellan olika länder och regleringar. Det är alltid bäst att konsultera den valda LEI-utfärdande organisationen eller söka råd från professionella som är kunniga inom området för att säkerställa att du följer rätt procedurer och regler.

Med vår tjänst är prismodellen:

1 år: 949 kr

3 år: 1999 kr

5 år: 3190 kr

Juridiska enheter som är involverade i finansiella transaktioner eller som är föremål för rapporteringskrav kan ansöka om en Legal Entity Identifier (LEI). Här är några exempel på vem som kan och bör ansöka om en LEI:

 1. Företag: Alla typer av företag, oavsett storlek eller bransch, kan ansöka om en LEI om de är inblandade i handel med värdepapper eller andra finansiella instrument. Det inkluderar publika företag, privata företag, aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och så vidare.
 2. Finansiella institutioner: Banker, försäkringsbolag, investeringsbolag, fondförvaltare och andra finansiella institutioner bör ansöka om en LEI eftersom de är aktiva på finansmarknaden och är involverade i handel med värdepapper.
 3. Fondförvaltare: Förvaltare av fonder och investeringsbolag, inklusive hedgefonder, private equity-fonder och andra fondtyper, bör ansöka om en LEI eftersom de förvaltar och handlar med finansiella instrument.
 4. Juridiska enheter för värdepapper: Juridiska enheter som emitterar, handlar eller förvaltar värdepapper, såsom aktier, obligationer, derivat och strukturerade produkter, bör ha en LEI för att underlätta transparens och identifiering av parterna i transaktioner.
 5. Myndigheter och offentliga organisationer: Vissa myndigheter och offentliga organisationer kan också behöva en LEI om de är inblandade i finansiella transaktioner eller har skyldighet att rapportera finansiell information.

Det är viktigt att notera att kraven för LEI kan variera mellan olika jurisdiktioner och regleringsorgan. Det rekommenderas att konsultera lokala regler och föreskrifter för att avgöra exakt vilka krav som gäller för att få en LEI i en specifik jurisdiktion.

Det enkla svaret är: Nej. Möjligheten för ditt företag att sälja värdepapper utan att ha en Legal Entity Identifier (LEI) kan dock variera beroende på regleringarna i den specifika jurisdiktionen där försäljningen äger rum. Här är några allmänna överväganden:

 1. Regleringskrav: Vissa regleringsorgan och finansiella institutioner kan kräva att företag som handlar med värdepapper har en LEI. Om ditt företag inte har en LEI kan det hindra eller begränsa möjligheterna att genomföra försäljningstransaktioner på marknaden.
 2. Handelsplattformar: Vissa handelsplattformar kan kräva att företag som vill lista eller sälja sina värdepapper på plattformen har en LEI. Utan en LEI kan det vara svårt att få tillgång till dessa plattformar och genomföra försäljningar.
 3. Kunder och motparter: Vissa investerare, institutioner eller motparter kan kräva att företag som de genomför transaktioner med har en LEI. Utan en LEI kan det vara svårt att få tillit och ingå affärer med sådana parter.

Det är viktigt att notera att regler och krav kan variera mellan olika marknader och jurisdiktioner. Det är därför nödvändigt att undersöka och följa de specifika regler och regleringar som gäller för försäljning av värdepapper i den relevanta jurisdiktionen. Det kan vara lämpligt att rådgöra med en juridisk rådgivare eller konsultera de lokala regleringsorganen för att få exakt information om vilka krav som gäller för att sälja värdepapper utan en LEI i din specifika situation.

Ja, ditt företag använder samma Legal Entity Identifier (LEI) för alla affärer med värdepapper hos olika banker eller finansiella institutioner. LEI är en unik identifierare för ditt företag och är avsett att användas för att identifiera företaget på en global nivå i samband med finansiella transaktioner.

När du har tilldelats en LEI, kan du använda den i alla affärer och transaktioner där LEI är ett krav. Oavsett vilken bank eller finansiell institution du arbetar med, kommer de att känna igen och acceptera ditt företags LEI som en identifierare för att uppfylla eventuella regleringskrav.

Det är viktigt att komma ihåg att det är ditt ansvar att se till att din LEI-information är korrekt och uppdaterad hos den LEI-utfärdande organisationen. Om det finns några ändringar i företagets information, såsom adress, ägare eller juridisk struktur, bör du uppdatera din LEI-information för att säkerställa att den är aktuell och korrekt.

I de flesta fall kan du använda samma LEI för alla transaktioner med värdepapper, oavsett vilken bank eller finansiell institution du arbetar med. Det är dock alltid bäst att kontrollera de specifika regler och krav som gäller för värdepapperstransaktioner i den relevanta jurisdiktionen och hos den specifika banken eller institutionen för att försäkra dig om att du följer deras processer och riktlinjer.

Ja, en LEI krävs för alla värdepapper som handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, samt för värdepapper, korgar eller index med värdepapper som underliggande tillgångar på dessa marknadsplatser. I stort sett är det bara traditionell fondsparande som utgör undantag från detta krav.

Ja, om värdepapperet handlas på en reglerad marknad (börs) eller handelsplattform (MTF) och det är en emission utan företrädesrätt. För att delta i en nyemission under dessa omständigheter krävs det oftast att företaget har en LEI. Detta krav syftar till att underlätta identifiering och transparens i transaktionen på den reglerade marknaden eller handelsplattformen

Ja, om fonden som ditt företag vill köpa eller sälja är en börshandlad fond, så kallad ETF (Exchange-Traded Fund). För att delta i handeln med ETF:er krävs vanligtvis att företaget har en LEI. Detta krav syftar till att underlätta identifiering och transparens i fondhandeln på börsmarknaden.

Ja, från och med den 1 juli 2023 behöver även alla med en företagsägd kapitalförsäkring en LEI-kod för att kunna fortsätta handla på depån.

Du kan hitta en lista över alla LEI-koder genom att besöka hejlei.se/lei-sok. Där kan du använda sökfunktionen för att hitta och verifiera LEI-koder för olika företag och organisationer. Genom att ange det relevanta företagsnamnet eller LEI-koden kan du få tillgång till informationen om den specifika LEI-koden du söker efter.

För att få svar på frågor om LEI kan du kontakta oss på HejLei. Alternativt kontaktar du din bank eller värdepappersbolag. Dessa institutioner har vanligtvis kunskap och information om LEI-regler och kan ge dig vägledning och svar på dina frågor relaterade till LEI-koder och deras användning.

Ett företag bör ansöka om en Legal Entity Identifier (LEI) så snart det är möjligt och innan det behövs för att genomföra finansiella transaktioner eller delta i reglerade marknader. Det är viktigt att ge tillräckligt med tid för att behandla LEI-ansökan och få den godkänd innan den behövs.

Det finns några situationer där det är särskilt viktigt att ansöka om LEI i god tid:

 1. Innan företaget planerar att handla med värdepapper på en reglerad marknad eller handelsplattform. Många reglerade marknader kräver att företag har en giltig LEI för att få tillgång till handeln.
 2. Inför rapporterings- och överensstämmelsekrav. LEI används ofta för rapportering av finansiella transaktioner till myndigheter och för att säkerställa efterlevnad av regelverk som MiFID II och EMIR.
 3. Innan företaget etablerar eller förvaltar konton hos finansiella institutioner eller banker. Vissa finansiella institutioner kan kräva att företag har en LEI för att öppna eller underhålla konton.

Genom att ansöka om LEI i förväg kan företaget undvika förseningar eller hinder när det kommer till att genomföra finansiella transaktioner eller uppfylla rapporteringskrav. Det är alltid bäst att vara förberedd och ha en giltig LEI i tid

Nej, det krävs vanligtvis inte en LEI för månadssparande i fonder. LEI används främst för att identifiera juridiska enheter i finansiella transaktioner och rapportering på reglerade marknader eller handelsplattformar. Månadssparande i fonder är vanligtvis en form av privatpersoners investeringar, och LEI är inte ett krav i dessa situationer.

Nej, i det fallet krävs vanligtvis inte en LEI. LEI används främst för att identifiera juridiska enheter i samband med finansiella transaktioner och rapportering på reglerade marknader eller handelsplattformar. Om ditt företag enbart har kontanta medel insatta på banken för inlåning och inte är involverat i andra finansiella transaktioner eller investeringar, så är det vanligtvis inte nödvändigt att ha en LEI.

Ja, om enskilda firmor är aktiva inom handel med derivatprodukter och har en årlig omsättning som överstiger 3 miljoner kronor, så omfattas de av kravet på att ha en LEI. Denna regel syftar till att främja transparens och identifiering av juridiska enheter även för enskilda firmor som bedriver betydande derivathandel.

Det går att ansöka om LEI-kod via formuläret på vår sida hejlei.se

Kravet på LEI gäller för alla företag som önskar handla med värdepapper inom EU/EES-området. Det innebär att oavsett vilket land företaget är baserat i, måste de ha en LEI om de vill delta i handeln med värdepapper inom EU/EES. Detta krav främjar enhetlighet och transparens i värdepappershandeln och säkerställer att alla företag som verkar inom EU/EES följer samma regler och identifieringsstandarder.

Det krävs normalt sett ingen LEI vid vanligt förfall av obligationer, eftersom transaktionen inte rapporteras. Däremot, om en obligation säljs i förtid, måste en LEI finnas tillgänglig. Vid försäljning av obligationen före förfallstiden krävs en LEI för att säkerställa korrekt rapportering och identifiering av de inblandade parterna.

Nej, LEI är en konstant identifieringskod som inte förändras över tiden. När en organisation erhåller en LEI tilldelas den en unik kod som förblir densamma under hela dess existens. LEI används för att identifiera juridiska enheter i finansiella transaktioner och rapportering, och dess stabilitet och oföränderlighet är viktiga för att säkerställa korrekt identifiering och spårbarhet över tiden.

Enligt reglerna ska en LEI förnyas årligen. Det innebär att innehavaren av en LEI måste se till att den förnyas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att informationen förblir aktuell och korrekt. Genom att följa förnyelsekraven kan man bibehålla giltigheten och användbarheten av LEI-koden och säkerställa att den fortsätter att användas i finansiella transaktioner och rapportering.

Kravet på LEI är en konsekvens av ett G20-beslut 2009 att reformera värdepappersmarknaderna och införa en global obligatorisk identifierare för juridiska personer. Trots att organisationsnummer används för att identifiera företag inom det nationella ramverket, behövs en LEI för att möjliggöra global identifiering och rapportering i finansiella transaktioner. LEI ger en enhetlig standard och identifierare som kan användas internationellt, och det är därför företag som har en LEI kan hittas och verifieras på gleif.org.

Det är LEI-utfärdaren som tar ut kostnaden för att erhålla ett LEI-nummer. Kunden betalar för den administrativa processen som krävs för att verifiera företagets uppgifter och registrera LEI-numret. Det är vanligt att det är företaget självt eller dess juridiska representant som ansvarar för att täcka kostnaden för att skaffa och underhålla LEI-numret.

Under finanskrisen framkom behovet av att kunna identifiera tydligt vilka man gjorde affärer med. Lehman Brothers, till exempel, hade ett stort antal dotterbolag, och det var inte alltid klart vilket av dessa bolag man hade affärer med. För att undvika sådana problem och skapa ökad transparens och spårbarhet, beslutade G20 att införa globala identifieringsnummer för juridiska personer. Detta ledde till utvecklingen av LEI-systemet som styrs av Financial Stability Board.

Inom EU infördes först kravet på att företag som handlar med derivat ska ha en LEI-kod (enligt EMIR-reglerna). Sedan infördes kravet enligt MIFIR artikel 26 (6), som säger att alla företag som handlar med värdepapper på en marknadsplats måste ha en LEI-kod för att affärerna ska kunna rapporteras under en gemensam och tydlig identifieringskod. På detta sätt underlättas rapporteringen och det skapas en särskiljande och enhetlig kod för att identifiera parterna i värdepappersaffärer.

Behöver du en LEI-kod?

Fyll i formuläret nedan för att påbörja din beställning

Steg 1 / 2